Rinda konti yawe

Nta muntu n’umwe wamenya konti yawe kukurusha, akaba ari yo mpamvu bikwiye kukubera ihame kutazigera ugira uwo usangiza ibanga rigufasha kugera kuri konti yawe, yaba muri email, SMS, cyangwa kugira uwo uribwira.

GTBank ihora ivugurura ikoranabuhanga kugira ngo umutekano w’abakiliya bayo, cyane cyane abakoresha murandasi, uhore ari nta makemwa. Intego yacu ni ukukurinda abagizi ba nabi na bagamije kugusahura no gushyira konti yawe mu kaga.

Amabwiriza

 • Nuramuka utanze imibare y’ikarita yawe, ibirango ukoresha kuri murandasi, PIN yawe ndetse na token, ni ukumenya uko uwo wabihaye azinjira muri konti yawe agakoramo icyo ashatse cyose. Nta na rimwe GTBank izigera igusaba gutanga ibanga rya konti.
 • Horana ikarita yawe ya ATM cyangwa uyibike kure, ntuzigere na rimwe ugira uwo uha cyangwa ubwira PIN y’ikarita, ahubwo yifate mu mutwe. Ni imibare ine itagoye.
 • Mu gihe uri kubikuza ku cyuma, reba impande zawe ucunge ko nta muntu uri kureba ibyo ukora. Ushobora gukoresha ikiganza cyangwa intugu ugahisha umubare w’ibanga (PIN) mu gihe uri kubikuza kuri ATM cyangwa uri kwishyura ukoresheje POS.
 • Hitamo pasiwadi ikomeye ku birebana na banki kuri murandasi. Ushobora gukoresha urusobe rw’inyuguti nini, into, imibare ndetse n’utumenyetso. Mu gihe ufite impungenge, wibuke kuzajya uyihindura kenshi.
 • Itoze kugenzura urutonde (bank statement) kugira ngo urebe ko nta byaba byarakorewe kuri konti yawe ariko ukaba ubifiteho amakenga. Mu gihe hari ibyo wabona udasobanukiwe, wakwegera ishami rya banki rikwegereye tukagufasha.
 • Iyandikishe kuri SMS cyangwa email kugira ngo ujye uhabwa amakuru igihe cyose hari ikintu gikoretse kuri konti wawe.
 • Igihe cyose ushaka gukoresha banki kuri murandasi, website yacu ni https://gtbank.co.rw. Ntihazagire indi uzigera ukoresha.
 • Soma neza inyuguti ku yindi mu zigize https://gtbank.co.rw kugira ngo utazigera ugwa ku bashaka kwiyitirira izina ryacu. Wibuke ko web yacu itangizwa na (https://), iyo akaba ari ishimangira ko ifite umutekano.

Gutahura abagizi ba nabi

Tugucungira umutekano ariko biba byiza iyo ufasha iya mbere mu kumenya ko ari wowe ufite inshingano zo kwirinda.

Abagizi ba nabi bakoresha amayeri atandukanye mu rwego rwo kugerageza kukuroha mu mutego wabo. Amwe muri ayo mayeri ni ugukoresha email na websites zo gushaka kugutega. Rimwe na rimwe bigana ibirango by’abandi kugeza ku rwego bakora web y’impanga aho kubatahura bitorohera umuntu udasanzwe ukoresha murandasi.

Nk’uko twabisobanuye haruguru, kubatahura ntabwo bigoranye mu gihe uzakurikiza amabwiriza twatanze.

Emails zibeshya

Benshi muri ba rushimisi bakunze gukoresha izi emails aho bakwandikira bagusaba kubaha ibanga riranga konti yawe, umwirondoro, ndetse n’ibindi byabafasha kukwinjirira. N’ubwo ubutumwa buburira abantu bukomeje gutangwa, biteye inkeke ariko nanone kumva ko hari abakiri kugwa mu mutego w’aba bagizi ba nabi.

Websites z’inyiganano

Andi mu mayeri aba basahuzi bagira ni ugukora websites z’inyiganano, izi zikaza ari nk’impanga za websites z’ukuri. Biroroshye cyane kugwa muri uyu mutego mu gihe urebeye inyuma gusa. Akaba ari muri urwo rwego twongeye kukwibutsa gusoma inyuguti ku yindi mu zigize https://gtbank.co.rw ndetse n’uko zikurikirana. Izi websites zigusaba gutanga user ID na pasiwadi byawe, ariko iyo umaze kubitabanga bahita babisamira mu kirere bagatangira kubikoresha ubugizi bwa nabi.

Nta na rimwe GTBank izigera isaba abakiliya bayo gutanga amakuru (PIN, imibare y’ikarita ya ATM) no gushyira umwirondoro ku gihe iciye muri email.

Phishing

Phishing ni uburyo abagizi ba nabi bakoresha email bakagusaba kubaha ibanga rya konti yawe. Rimwe na rimwe bohereza email irimo ibirango bya banki.

Ni ukwibuka ko icyo bagamije ari ukuguca mu rihumye bakagusahura cyangwa bakaba bakoresha konti yawe mu bikorwa bitemewe n’amategeko.

Uko wakwirinda phishing: Ntuzigere ufungura email keretse gusa mu gihe uzi neza uwayohereje. Gufungura iyo email ubwabyo byonyine bishobora gushyira mudasobwa yawe mu bizazane byo kwanduzwa na virus cyangwa malware. Iyo malware imaze kugera muri mudasobwa yawe, ikintu cyose ukoze cyoherezwa kuri ba rushimusi. Ni ukuba maso no kugira amakenga.

Pharming

Pharming ni igihe wandika adresi ya web ariko noneho ukoherezwa ku yindi utakekaga, kenshi iyi ikaba ari website yakozwe n’abagizi ba nabi mu rwego rwo kugira ngo bafate ibanga ryawe.

 • Mu gihe utabona ikarita yawe hafi, ukaba ukeka ko ishobora kuba yibwe, wahita uduhamagara kuri (+250) 788 316 660 / 788 149 620 / 788 149 619.
 • Nta na rimwe ibigo bikomeye ku isi, nka Visa cyangwa Mastercard, bizigera bikwandikira bigusaba kubiha nomero yawe y’ikarita cyangwa PIN kugira ngo bigufashe kohereza amafranga cyangwa kurinda konti yawe.
 • Fata mu mutwe PIN yawe. Ntuzigere ugira aho uyandika kubera ko bishobora kukuviramo inzira yo kwinjirirwa.

Skimming

Skimming ni uburyo abajura bakoresha aho bafotora umutima (chip) w’ikarita ya ATM bakayibyaza inkorano. Izo karita z’inkorano bahita batangira kuzikoresha bakavana amafranga kuri konti yawe.

Aba bajura bomeka akantu kuri POS cyangwa icyuma cya ATM hamwe udashobora kubimenya. Iyo ucengejemo ikarita yawe, ka kantu k’akomekano gahita gakoporora amakuru y’ikarita kakayohereza ahandi. Rimwe na rimwe baba banafite camera bahishe ahantu ku buryo wandika PIN bakureba.

Uko wakwirinda skimming

 • Uramutse ugize akantu kadasanzwe ubona ku cyuma cya ATM, wiyikoresha. Ahubwo ihutire guhamagara banki ya nyiri iyo ATM. Niba ari ATM yacu, waduhamagara kuri (+250) 788 316 660 / 788 149 620 / 788 149 619.
 • Ntuzigere ugira uwo uha PIN yawe, ntuzigere uyandika ahantu.
 • Genzura amakuru y’ikoreshwa rya konti yawe uduhamagare kuri (+250) 788 316 660 / 788 149 620 / 788 149 619 mu gihe wabonamo amakuru ateye impungenge.